Informacje o projekcie


ZAPYTANIE OFERTOWE

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE KOMPLETNEJ AUTOMATYCZNEJ LINII DO MALOWANIA PROSZKOWEGO WRAZ Z OCZYSZCZARKĄ PRZELOTOWĄ I OCZYSZCZARKĄ PNEUMATYCZNĄ

Owadów: 11-12-2015r.

 1. Zamawiający:

Zakład Mechaniczno-Odlewniczy Józef Brzeziński

Owadów 1A, 26-631 Jastrzębia

Tel.: 048 610-68-21

E-mail: biuro@ocynkownia-ogniowa.pl

Web: www.ocynkownia-ogniowa.pl

 1. Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji.

 1. Przedmiot zamówienia:

Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej automatycznej linii do malowania proszkowego wraz z oczyszczarką przelotową i czyszczarką pneumatyczną

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień:

42410000-3 – Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe.

42995000-7 – Różne maszyny czyszczące.

42341000-8 – Piece przemysłowe.

42924700-6 – Obrabiarki do wytwarzania strumienia czynnika roboczego,

rozpylania lub natryskiwania.

34000000-7 – Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu.

FG05- 4 – Do użytku przemysłowego.

  1. Kompletne stanowisko formowania wsadów wraz ze stojakiem na trawersy (mechanicznie regulowana wysokość robocza).

  1. Oczyszczarka przelotowa z zadaniem przygotowania powierzchni detali

cynkowanych ogniowo do malowania proszkowego.

Oczyszczarka automatyczna wyposażona w funkcję automatycznego dozowania środka czyszczącego przeznaczonego do oczyszczarek strumieniowych z wirnikiem rzutowym o regulowanym strumieniu (mocy) i obiegowym metalicznym ścierniwem. Oczyszczarka musi zapewniać przygotowanie jakości powierzchni odpowiedniej pod lakierowanie proszkowe.

  1. Piec do odgazowania / wygrzewania powierzchni cynkowanych ogniowo przed malowaniem proszkowym (przewidywane medium grzewcze olej opałowy).

  1. Mobilne stanowisko do ręcznego nakładania proszku (z przeznaczeniem do częściowego malowania detali).

  1. Automatyczne stanowisko z aplikatorami do nakładania proszku z możliwością szybkiej zmiany koloru.

  1. Piec do polimeryzacji farb proszkowych z możliwością szybkiego przejazdu wsadu w celu zżelowania pierwszej warstwy farby proszkowym (przewidywane medium grzewcze olej opałowy).

  1. Kompletne stanowisko chłodzenia i rozformowania wsadów wraz ze stojakiem na trawersy (mechanicznie regulowana wysokość robocza).

  1. Automatyczny transport trawers na całej linii technologicznej wraz z powrotem na stanowisko formowania plus komplet trawers.

  1. Wolnostojąca oczyszczarka pneumatyczna do przygotowania powierzchni detali niecynkowanych ogniowo (czarnych) przed malowaniem proszkowym z separatorem substancji oleistych i pochodnych.

Komora oczyszczarki o wymiarach: 4,0 x 4,2 x 11,5 m (szer./wys./dł.) z torowiskiem na wózek transportowy i posiadająca wrota (2szt.) umożliwiające przejazd przez ww. komorę. W wyposażeniu ma znajdować się wózek platformowy o napędzie akumulatorowym.

Malarnia w założeniu przeznaczona będzie do malowania:

– ogrodzeń panelowych (siatki – około 70% produkcji),

– elementów ogrodzeń i balustrad (20% produkcji)

– konstrukcji budowlanych ciężkich do 1000kg/szt. (10% produkcji)

Planowane rozmiary mają umożliwiać przygotowanie powierzchni i malowanie detali o maksymalnych gabarytach 1,4 x 2,5 x 10,0m (szer./wys./dł.).

Linia powinna posiadać wydajność malowania 2000 szt. siatek ogrodzeniowych o wymiarach 1530 x 2500mm na 8 godzinną zmianę.

Przeznaczona hala na całość planowanej inwestycji (bez oczyszczarki pneumatycznej) ma wymiary: 26 x 63m i wysokość kalenicy 11m (plan hali w załączeniu oferty).

Nabycie rozważanej linii jest kluczowe dla zapewnienia w zakładzie pełnej i kompleksowej obsługi klientów w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnie w systemie duplex. Polega to na cynkowaniu ogniowym detali a następnie naniesieniu powłoki malarskiej, co stanowi dodatkową ochronę przed korozją oraz umożliwia osiąganie zamierzonych efektów kolorystycznych. Powłoka malarska chroni cynk przed utlenianiem i przedłuża jego trwałość.

Podstawowe zalety systemu duplex to:

 1. wzajemne uzupełnianie się dwóch rodzajów powłok: powłoka cynkowa zapobiega korozji podpowłokowej w przypadku uszkodzenia powłoki malarskiej, a powłoka malarska chroni cynk przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych lub chemicznych.

 2. podwyższone walory estetyczne konstrukcji uzyskane dzięki możliwości doboru odpowiedniego koloru powłoki ochronnej. System duplex umożliwia korzystanie z całej palety barw RAL, a także wybór innego specjalnego koloru lub odcienia;

 3. obniżenie nakładów na konserwację w okresie użytkowania obiektu poprzez znaczne przedłużenie okresu odporności na korozję.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Termin dostawy, montażu i uruchomienia: nie dłużej niż do 30-06-2016r.

 1. Miejsce dostawy:

Linia zostanie zainstalowana z zakładzie Zamawiającego

 1. Zamówienia częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Informacje o ofercie wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

  1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności

w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

  1. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu

dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia, w oparciu

o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez

Wykonawców

Zabezpieczenie

W celu zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy wymagane będzie od Wykonawcy doręczenie Zamawiającemu w terminie do 21 dni od daty podpisania protokołu końcowego bezwarunkową, nieodwołalną, płatną na pierwsze żądanie gwarancję bankową lub ubezpieczeniową na kwotę równą 5% wartości Ceny brutto. Gwarancja należytego wykonania będzie ważna od dnia jej wystawienia do daty przypadającej na zakończenie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu spełnienia wymogu podanego w punkcie 8.1a:

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W celu spełnienia wymogu podanego w punkcie 8.1b:

Lista realizacji identycznych lub podobnych przedmiotów zamówień

z ostatnich 5 lat wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłową realizację zamówień (listy referencyjne, protokoły odbioru itp.) Co najmniej 3 realizacje na terenie kraju.

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Właściciel: Józef Brzeziński

tel. 606 158 585

e-mail: biuro@ocynkownia-ogniowa.pl

 1. Miejsce i termin złożenia oferty.

Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:

Zakład Mechaniczno Odlewniczy

Józef Brzeziński

Owadów 1A

26-631 Jastrzębia

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21-01-2016r do godziny 12:00

 1. Termin związania z ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21-01-2016r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

 1. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczania.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100

Lp. Rodzaj Kryterium Punktacja Sposób oceny
1. Cena

Od 0 do 50

Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty mnożony przez 50

2. Gwarancja

Od 0 do 10

Stosunek okresu gwarancji w badanej ofercie do okresu gwarancji w ofercie z najdłuższą gwarancją mnożony przez 10

3. Doświadczenie Od 0 do 30

Stosunek liczby referencji w badanej ofercie do liczby referencji w ofercie z największą liczbą referencji mnożony przez 30

4. Serwis Od 0 do 10

Stosunek najkrótszego czasu reakcji oferty do czasu reakcji w badanej ofercie mnożony przez 10

 1. Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia. Dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych

zmian w zakresie zamówienia nie mających wpływu na wartość zawartej umowy.

 1. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Pozostałe informacje.

Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) zmiany warunków udzielenia zamówienia zgodnie z punktem 15,

2) unieważnienia postępowania,

3) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

4) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

www.dreamsart.pl

FE_PW_rgb

 

Pobierz materiały:

 

Linki do stron internetowych

Portal Funduszy Europejskich Program Innowacyjna Gospodarka
www.poig.gov.pl

top