Zasady ochrony danych osobowych


 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Józef Brzeziński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Mechaniczno-Odlewniczy Brzeziński Józef Owadów 1A, 26-631 Jastrzębia, posiadający numer REGON: 670925466, NIP: 9481075558. Kontakt z Administratorem Użytkownik może uzyskać informacji w drodze listowej (Owadów 1A, 26-631Jastrzębia) mailowej (biuro@ocynkownia-ogniowa.pl) lub telefonicznej (+48 48 610 68 21; +48 48 610 60 86).
 2. Administrator oświadcza, że wdrożył i stosuje zasady przetwarzania danych osobowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.E.L.2016.119.1, ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Kancelaria Prawna EXPRESSIS VERBIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przysusze (26-400) przy ul. Plac Kardynała Wyszyńskiego 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie – Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000656387, posiadającą numer REGON: 366229420, NIP: 6010088063. Kontakt z Inspektorem Zamawiający może uzyskać w drodze listowej ( Plac Kardynała Wyszyńskiego 1, 26-400 Przysucha) mailowej (rodo@expressisverbis.pl) lub telefonicznej (725 439 290).
 4. Dane osobowe każdego Użytkownika z osobna są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO w celu wykonania zawartej przez Użytkownika z Zakład Mechaniczno-Odlewniczy Brzeziński Józef umowy dotyczącej świadczenia usług oferowanych przez Zakład Mechaniczno-Odlewniczy Brzeziński Józef, a także wykonania ciążących na Zakład Mechaniczno-Odlewniczy Brzeziński Józef obowiązków prawnych, weryfikacji wiarygodności płatniczej, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego usług objętych ofertą handlową Zakład Mechaniczno-Odlewniczy Brzeziński Józef, w tym w celu dopasowania oferty handlowej i działań promocyjnych do potrzeb Użytkownika, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
 5. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer telefonu,
  3. adres korespondencyjny,
  4. adres e-mail,
  5. adres IP,
  6. NIP (fakultatywnie)
 6. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez okres 5 lat od ich otrzymania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395 t.j.).
 7. Jóżef Brzeziński może udostępnić dane osobowe Użytkownika następującym kategoriom podmiotów:
  1. podwykonawcom, czyli podmiotom, za pomocą których Zakład Mechaniczno-Odlewniczy Brzeziński Józef realizuje własne zobowiązania jak np. przewoźnicy, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje,
  2. podmiotom świadczącym usługi marketingowe i szkoleniowe,
  3. właścicielom platform informatycznych, w których są przechowywane dane osobowe Użytkownika,
  4. organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 8. Użytkownik ma prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  2. żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  4. wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych;
  5. sprostowania swoich danych osobowych;
  6. przenoszenia swoich danych;
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 9. Dane osobowe Użytkownika nie są i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 10. Dane osobowe Użytkownika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Dobrowolne podanie przez Użytkownika swych danych osobowych w formularzu zamówienia służy właściwemu wykonaniu umowy dotyczącej świadczenia usług oferowanych przez Zakład Mechaniczno-Odlewniczy Brzeziński Józef. Z tego powodu niepodanie swych danych przez Użytkownika będzie sprzeczne z założeniami tejże umowy.

top