Informacje o projekcie


ZAPYTANIE OFERTOWE

W SPRAWIE ZAKUPU LICENCJI NA UŻYTKOWANIE TECHNOLOGII POD NAZWĄ: „SPOSÓB MALOWANIA PROSZKOWEGO OCYNKOWANYCH OGNIOWO ELEMENTÓW STALOWYCH” ZGŁOSZONEJ W URZĘDZIE PATENTOWYM RP POD NUMEREM P.415860

Owadów: 29-11-2016 r.

 1. Zamawiający:

Zakład Mechaniczno-Odlewniczy Józef Brzeziński

Owadów 1A, 26-631 Jastrzębia

Tel.: 048 610-68-21

E-mail: biuro@ocynkownia-ogniowa.pl

Web: www.ocynkownia-ogniowa.pl

 1. Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji.

 1. Przedmiot zamówienia:

Zakup licencji na użytkowanie technologii pod nazwą: „sposób malowania proszkowego ocynkowanych ogniowo elementów stalowych” zgłoszonej w Urzędzie Patentowym RP pod numerem P.415860

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień:

73100000-3 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Termin dostawy-przekazania: 30 dni od podpisania umowy.

 1. Miejsce dostawy:

Technologia zostanie zastosowana w Zakładzie Zamawiającego.

 1. Zamówienia częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Informacje o ofercie wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

8.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

8.2 Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców

 

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu spełnienia wymogu podanego w punkcie 8.1a:

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Właściciel: Józef Brzeziński

tel. 606 158 585

e-mail: biuro@ocynkownia-ogniowa.pl

 1. Miejsce i termin złożenia oferty.

Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:

Zakład Mechaniczno Odlewniczy

Józef Brzeziński

Owadów 1A

26-631 Jastrzębia

lub pocztą elektroniczną na adres: projekty@ocynkownia-ogniowa.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08-12-2016 r. do godziny 12:00

 1. Termin związania z ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 08-12-2016 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

 1. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczania.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100

Lp. Rodzaj Kryterium Punktacja Sposób oceny
1. Cena

Od 0 do 100

Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty mnożony przez 50

 1. Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia. Dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych zmian w zakresie zamówienia nie mających wpływu na wartość zawartej umowy.

 1. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 4. pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Pozostałe informacje.

Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) zmiany warunków udzielenia zamówienia zgodnie z punktem 15,

2) unieważnienia postępowania,

3) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

4) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

www.dreamsart.pl

FE_PW_rgb

 

 

Linki do stron internetowych

Portal Funduszy Europejskich Program Innowacyjna Gospodarka
www.poig.gov.pl

top